AVÍS LEGAL

Aquests avisos legals són aplicables a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web www.conillvila.com en compliment de la normativa aplicable vigent l’informem dels següents aspectes:

Identificació del titular del lloc web:
Titular de la pàgina web: CONILL VILA ASSESSORS, S.L.
Domicili social: C/ BISBE MORGADES, 48, ENTRESOL 2A 08500 Vic
CIF: B60935988
Telèfon: 93 885 30 65

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts del lloc web.

L’empresa CONILL VILA ASSESSORS, S.L. la qual és titular i disposa de les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web així com del seu contingut que pot incloure la mateixa plataforma, textos, logos, marques, fotografies o il·lustracions, dissenys, interfícies o qualsevol altra informació o contingut.

L’usuari disposa del dret d’ús de la pàgina web el qual no implica cap tipus de cessió a favor seu de cap dels continguts ni drets del titular de la pàgina web.

L’ús de marques, noms comercials registrats, signes distintius i demés elements protegits, siguin propietat de CONILL VILA ASSESSORS, S.L. o d’un tercer, queden reservades a l’ús exclusiu de CONILL VILA ASSESSORS, S.L. En cap cas es podrà fer ús d’aquests elements a no ser que es disposi de l’autorització expressa per part del titular o el titular permeti la possibilitat de compartir continguts i així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per a aquesta finalitat.

Així mateix, queda prohibit eliminar o manipular els elements de protecció o informació que identifiquin els titulars dels drets dels continguts de la pàgina web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit o que pogués infringir algun dret de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament CONILL VILA ASSESSORS, S.L. a través del correu www.conillvila.com perquè aquest pugui adoptar les mesures oportunes. En el cas que fos el titular del dret vulnerat haurà d’adjuntar la documentació identificadora i acreditativa corresponent. Enllaços: CONILL VILA ASSESSORS, S.L. no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques que puguin dur a terme els llocs web de tercer i, per tant, no es fa responsable dels continguts els quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web.

Que l’empresa CONILL VILA ASSESSORS, S.L. no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació als drets exposats en aquests avisos legals o qualsevol altre que pogués vulnerar.

Que l’empresa CONILL VILA ASSESSORS, S.L. exercirà les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en cas que consideri que algun dels seus drets hagi sigut vulnerat.

Regles o condicions d’ús de la pàgina web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, els presents avisos legals, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos i drets de tercers, que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis puguin impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

Tenint en compte l’apartat anterior, serà responsabilitat de l’usuari, l’accés i la utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades; podent comportar l’adopció per part de CONILL VILA ASSESSORS, S.L. de les mesures oportunes emparades en dret i en l’exercici dels seus drets i obligacions.

Funcionament de la pàgina web

Que CONILL VILA ASSESSORS, S.L. vetllarà pel bon funcionament del lloc web així com d’aplicar les mesures de seguretat adients i dins de les seves possibilitat i l’estat de la tècnica, per tal de que sigui un lloc fiable i reduir al mínim els possibles errors. No obstant això, CONILL VILA ASSESSORS, S.L.no garanteix ni es fa responsable de la continuïtat dels continguts del lloc web, l’absència d’errors en els continguts, l’absència de virus i/o demés components, la impossibilitat de vulnerar la seguretat del lloc, el mal rendiment dels continguts i/o els danys o perjudicis que causi a sí mateix, un tercer o qualsevol persona que infringeixi el bon ús del lloc web.

Que l’empresa CONILL VILA ASSESSORS, S.L.es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, l’accés o ús del lloc web, de forma temporal o permanent, així com la descàrrega del contingut i ús dels serveis del lloc web, amb o sense autorització prèvia. En cap cas l’usuari podrà exigir indemnització per aquest motiu

Protecció de dades

Totes les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari durant la utilització del lloc web es tractaran de conformitat amb la política de privacitat que l’usuari haurà d’acceptar de forma expressa. Així mateix, també disposa de una política de cookies que li permetrà gestionar-les i desactivar-les si l’usuari així ho considera

Xarxes socials

La pàgina web www.conillvila.com té enllaços directes als canals i pàgines que té a diferents xarxes socials i plataformes de tercers que únicament tenen com a finalitat facilitar el seu accés.

En cap cas es comparteix amb aquests tercers cap tipus d'informació tal com estableix la nostra política de privacitat.

No obstant això, serà responsabilitat de l'usuari en el cas que vulgui proporcionar dades a aquestes plataformes, tractament el qual es regirà per les condicions de la plataforma i en la que no intervé l’empresa CONILL VILA ASSESSORS, S.L.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Qualsevol conflicte o problema d’interpretació derivat d’aquests avisos legals o l’ús del lloc web es regirà pel que disposen les lleis espanyoles. Així mateix, en cas que la normativa vigent permeti la selecció del tribunal, es sotmetran sempre a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Altres consideracions

La vigència temporal dels vigents avisos legals coincideix amb el seu temps d’exposició passant a tenir vigència els avisos legals modificat en el moment de la seva publicació. Que l’empresa CONILL VILA ASSESSORS, S.L. podrà posar en coneixement de les autoritats corresponents en el cas que es detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués la sospita de la comissió d’algun delicte.

En el cas que l’administració competent declarés la nul·litat, en part o en la seva totalitat, d’alguna de les clàusules d’aquests avisos legals, aquesta no afectarà a les restants disposicions.